Loading...

Общи принципи за разпределението
на небалансите на стандартна
балансираща група на “Енекод” АД

Същност и цели на стандартната балансираща група

Чл. 7 Стандартната балансираща група е група, в която участват производители на електрическа енергия, която се реализира изцяло на свободния пазар на електрическа енергия, ВЕИ и ВЕКП производители по чл.162 от ЗЕ с инсталирана мощност 1 MW или повече, които са длъжни да продават цялото свое производство през БНЕБ, потребители на електрическа енергия, присъединени към електро преносната или електроразпределителната мрежа, търговци на електрическа енергия/координатори на други стандартни балансиращи групи.

чл. 8 Членовете на СтБГ прехвърлят отговорността за балансирането си на КСтБГ (координатора на стандартна балансираща група) на база индивидуално сключените договори между ЧСтБГ и КСтБГ, като последния отговаря за небалансите им пред ЕСО.

чл. 9 Небалансите на СтБГ се определят на база агрегираните измерени стойности за производство, потребление и физически обмени, съпоставени към предварително утвърдените графици към координатор на балансираща група за всеки един период на сетълмент. Небалансът на групата е сумата от положителните и отрицателните небаланси на всички учaстници.

чл. 10 При висок брой на участници в СтБГ, се създават условия за групов ефект на балансирането, където за даден период на сетълмент отклоненията на ЧСтБГ са с различна посока. Така се постига целта на стандартната балансираща група, като излишъците на даден брой участници, компенсират недостига на другите участници в СтБГ за даден период на сетълмент, като постигат желания икономически ефект на смекчаване на загубите от генерираните небаланси.

чл. 11 Небалансите за съответните ЧСтБГ са положителни (излишък) и отрицателни (недостиг) в зависимост от това дали е потребител или производител: Небалансът на член на стандартна балансираща група – потребител е положителен (излишък), когато стойностите по прогнозния график за доставка са по-високи от данните от реално измереното количество за даден период на сетълмент; небалансът на дадения ЧСтБГ е отрицателен (недостиг), когато стойностите по прогнозния график за доставка са по-ниски от реално измереното количество за даден период на сетълмент.

  • Небалансът на член на стандартна балансираща група – производител е положителен (излишък), когато стойността по прогнозния график за производство е по-нисък от реално произведеното количество електрическа енергия; небалансът на дадения член е отрицателен (недостиг), когато стойностите по прогнозния график за производство са по-високи от реално произведеното.
  • Небалансът на член на стандартна балансираща група –търговски участник е сумата между закупеното и продаденото количеството електрическа енергия. Небалансът е положителен (излишък), когато стойността по графика за покупка/покупки на търговеца е по-висока от стойността по графика за продажба/продажби на съответния търговец за периода на сетълмент.
  • Небалансът е отрицателен (недостиг), когато стойността по графика за покупка/покупки на търговеца е по-ниска от стойността по графика за продажба/продадажби на съответния търговец за периода на сетълмент.

Намерете ни на картата Нагоре