Loading...

Общи принципи за разпределението
на небалансите на стандартна
балансираща група на “Енекод” АД

Принципи за разпределение на небалансите в КБГ

чл. 12 Груповия ефект на небалансите при СтБГ с координатор “ЕНЕКОД” АД се разпределя в съответствие със следните принципи:

  • Равнопоставеност за всеки един ЧСтБГ (член на стандартна балансираща група ), като се отчита индивидуалната точност на всеки един от ЧСтБГ и се отразява във намалението на индивидуалния небаланс на съответния ЧСтБГ.
  • Пропорционалност – Координаторът на балансиращата група разпределя пропорционално небалансите на всеки член, в зависимост от индивидуалната тежест, с която той допринася за груповия небаланс. Начисленият небаланс на всеки отделен член не може да надвишава индивидуалния небаланс на дадения член, в случай че той сам е координатор на балансираща група.
  • Прозрачност – членовете на стандартната балансиращата група (ЧСтБГ) група получават пълна информация от КСтБГ относно: индивидуалния си енергиен излишък и недостиг; груповия енергиен небаланс; постигнатия групов ефект на балансиране; средно претеглените цени за излишък и недостиг за периода на сетълмент; информация относно предстоящите промени в нормативната база свързани с пазара на електрическа енергия и тяхното влияние върху групата и членовете й.
  • В случай, че даден ЧСтБГ е включен в състава на СтБГ с КСтБГ „ЕНЕКОД“ АД, но няма действащ договор с „ЕНЕКОД“ АД, или срока на предишния договор е изтекъл, и не е осъществена ефективна смяна на координатора, този ЧСтБГ няма право да се възползва от постигнатия групов ефект в СтБГ.

чл. 15 Определянето на общия групов небаланс, агрегацията на излишък и недостиг в групата, процента на вътрешно груповото нетиране, както и разпределението на небалансите между отделните членове на СтБГ с КСтБГ “ЕНЕКОД” АД се определя при следните заложени параметри: т.1 “ЕНЕКОД” АД като КСтБГ,изчислява общия енергиен недостиг на групата като обща стойност на почасовия недостиг на всеки ЧСтБГ преди агрегиране :

d1 + d2 +d3 …..= D SBG,

където:
d1 + d2 +d3 e недостига на всеки един от ЧСтБГ
D SBG – е общия енергиен недостиг на всички членове на стандартната балансираща група преди агрегиране

т.2 Груповият ефект върху недостига, като процентна оптимизация на общия недостиг на групата се изчислява след агрегирането на почасовите стойности за недостиг и излишък:

ОD*100 = ( DSBG – ADSBG)/DSBG

, където :
ОD е груповия ефект върху недостига на групата
DSBG – е общия енергиен недостиг на всички членове на стандартната балансираща група преди агрегиране.
ADSBG – е общия енергиен недостиг на всички членове на стандартната балансираща
група след агрегиране.

т.3 “ЕНЕКОД” АД като КСтБГ, изчислява общия енергиен излишък на групата като обща стойност на почасовия излишък на всеки ЧСтБГ преди агрегиране:

s1 + s2 +s3 …..= S SBG,

където :
s1 + s2 +s3 e излишъкът на всеки един от ЧСтБГ.
S SBG – е общият енергиен излишък на всички членове на комбинираната група преди агрегиране

т. 4 Груповият ефект върху излишъка, като процентна оптимизация на общия излишък на групата се изчислява след агрегирането на почасовите стойности за недостиг и излишък:

Оs*100 = ( SSBG – ASSBG)/SSBG

където :
Оs - е груповият ефект върху излишъка на групата
SSBG - е общият енергиен излишък на всички членове на стандартната балансираща група преди агрегиране
ASSBG – е общият енергиен излишък на всички членове на стандартната балансираща група след агрегиране

т. 5 “ЕНЕКОД” АД като КСтБГ изчислява индивидуалните небаланси на своите ЧСтБГ като сума на почасовите стойности от прогнозния график и данните от меренето

т.6 За всеки период на сетълмент, “ЕНЕКОД” АД изчислява цената на балансиращата енергия (на база цената за недостиг и излишък), която е приложима за всеки ЧСтБГ:

PDEFM = CoeDEF * PDEFTSO+(1 - CoeDEF*PBESBG

където :
PDEFM е преизчислената цената за недостиг в СтБГ на “ЕНЕКОД” АД, приложима за всеки ЧСтБГ.
CoeDEF е коефициент, който отразява дяла на отрицателния небаланс на СтБГ на “ЕНЕКОД” АД от отрицателните небаланси на ЧСтБГ на “ЕНЕКОД” АД.
PDEFTSO е цената за недостиг за съответния астрономически час определена от ЕСО, съгласно дневното извлечение за сетълмент на КСтБГ.
PBESBG е цената, определена от “ЕНЕКОД” АД като КСтБГ, по която се търгува балансиращата енергия между ЧСтБГ.

PSURM = CoeSUR * PSURTSO+(1 - CoeSUR*PBESBG

където :
PSURM е преизчислената цена за излишък в СтБГ на “ЕНЕКОД” АД, приложима за всеки ЧСтБГ
CoeSUR е коефициент, който отразява дяла на положителния небаланс на СтБГ на “ЕНЕКОД” АД от положителните небаланси на ЧСтБГ на “ЕНЕКОД” АД.
PSURTSO е цената за излишък за съответния астрономически час определена от ЕСО, съгласно дневното извлечение за сетълмент.
PBESBG е цената, определена от “ЕНЕКОД” АД като КСтБГ, по която се търгува балансиращата енергия между ЧСтБГ.
т.7 Месечната стойност на небалансите на даден член на стандартната балансираща група се определя като стойността на преизчислената цена за недостиг/излишък, умножена по количеството недостиг/ излишък .

чл. 16 “ЕНЕКОД” АД, като КСтБГ разпределя небалансите на база горепосочените принципи между всички ЧСтБГ, като изключение са тези ЧСтБГ с действащи договори за доставка на електрическа енергия, където е посочено, че „ЕНЕКОД“ АД в качеството на КСтБГ поема отговорността за балансиране за своя собствена сметка.

Намерете ни на картата Нагоре