Loading...

Общи принципи за разпределението
на небалансите на стандартна
балансираща група на “Енекод” АД

Изготвяне на сетълмент и условия за фактуриране и плащане

чл. 17 Съгласно чл. 176 от ПТЕЕ, ЕСО определя небалансите на КСтБГ като изготвя почасово дневно извлечение и определя нетната стойност на дневния сетълмент за всеки календарен ден от месеца. ЕСО изпраща на КСтБГ месечно извлечение за сетълмент на небалансите, което включва агрегираните стойности по небалансите от дневния сетълмент общо за КСтБГ и за преките членове поотделно.

чл. 18 Координаторът изпраща почасово дневно извлечение за всеки календарен ден до всеки ЧСтБГ, във формат определен от Координатора и в зависимост от това дали ЧСтБГ е потребител, производител или търговец.

  • Ако ЧСтБГ е потребител, дневното извлечение съдържа информация относно: датата, за която се отнася извлечението; договорени количества доставена електрическа енергия по утвърден график; данни от измерените количества електрическа енергия; нетен небаланс за всеки период на сетълмент; цена на недостиг и цена на излишък; стойност на задълженията или вземанията на ЧСтБГ към Координатора.
  • Ако ЧСтБГ е производител, дневното извлечение съдържа информация относно: датата, за която се отнася извлечението; измереното количество електрическа енергия за всеки период на сетълмент; договореното количество електрическа енергия за доставка спрямо утвърдения график; нетен небаланс за всеки период на сетлъмент; цена на недостиг и цена на излишък; обща стойност на задълженията или вземанията на ЧСтБГ към Координатора.

чл. 19 Координаторът изготвя и изпраща към всеки ЧСтБГ месечно извлечение, базирано на дневните почасови извлечения за периода на сетълмент. Това извлечение включва информация относно цялото измерено количество електрическа енергия за периода на сетълмент; количеството електрическа енергия по предварително утвърдените графици към Координатора; общия нетен небаланс; общата стойност на финансовите задължения или вземания към/или от Координатора.

чл. 20 След изтичане на календарния месец и до 3 (три) работни дни от получаването на всички необходими данни от ЕСО, КСтБГ издава фактура на всеки пряк ЧСтБГ на база извлечението по чл. 18 . Към фактурата се прилага и справка съдържаща данните заложени в чл. 18.

чл. 21 ЧСтБГ, които имат действащи договори за доставка на електрическа енергия с включени разходи за балансиране за сметка на „ЕНЕКОД“ АД, получават фактура само за консумираната електрическа енергия по показания от търговско мерене, като не заплащат цена за небаланси.

чл. 22 ЧСтБГ, които имат действащи договор за комбинирани услуги, получават фактура както за доставената активна електрическа енергия, така и за мрежовите разходи.

чл. 23 За всеки ЧСтБГ без действащ договор с „ЕНЕКОД“ АД или при условие, че предишния договор с „ЕНЕКОД“ АД е изтекъл, и не е осъществена смяна с нов координатор, се прилагат следните условия:

  1. „ЕНЕКОД“ АД в качеството на КСтБГ няма задължение да доставя електрическа енергия на дадения ЧСтБГ, респ. да изкупува електрическа енергия от дадения ЧСтБГ;
  2. Даденият ЧСтБГ не получава намаление на разходите за балансиране на база постигнатия групов ефект в СтБГ на „ЕНЕКОД“ АД.
  3. Цялото измерено количество електрическа енергия за всички обекти на дадения ЧСтБГ, които са в състава на СтБГ с КСтБГ „ЕНЕКОД“ АД се уреждат по цена на електрическа енергия на „ЕСО“, както следва:
    1. В случай, че даденият ЧСтБГ е потребител, цялото измерено количество електрическа енергия за дадения ЧСтБГ се отчита като отрицателен небаланс (недостиг) и се урежда между КСтБГ и ЧСтБГ по цена на електрическата енергия при недостиг на „ЕСО“.
    2. В случай, че даденият ЧСтБГ е производител, цялото измерено количество електрическа енергия за дадения ЧСтБГ се отчита като положителен небаланси (излишък) и се урежда между КСтБГ и ЧСтБГ по цела на електрическа енергия при излишък на „ЕСО“.

чл. 24 Всеки ЧСтБГ, с КСтБГ “ЕНЕКОД” АД, заплаща задълженията си по издадената фактура в период до 10 (десет) календарни дни от издаването на фактурата, освен ако не е посочен друг срок в индивидуално сключените и действащи договори между ЧСтБГ и КСтБГ.

чл. 25 В случай, че ЧСтБГ просрочи своето задължение след срока по чл.24, КСтБГ изпраща известие до съответния мрежови оператор за временно преустановяване на захранването с електрическа енергия.

Намерете ни на картата Нагоре