Loading...

Общи принципи за разпределението
на небалансите на стандартна
балансираща група на “Енекод” АД

Изисквания за участие в стандартната балансираща група на “Енекод” АД

чл. 26 Търговските участници, проявили желание да участват в СтБГ с КСтБГ “ЕНЕКОД” АД трябва да отговарят на следните изисквания:

  • Да бъдат със статус „Активен“ в списъците на ЕСО;
  • Да отговарят на изискванията в ПТЕЕ и ЗЕ;
  • Да нямат просрочени задължения към предишния си координатор;
  • Да се съгласят с Общите принципи на КСтБГ “ЕНЕКОД” АД, които са неделима част от договора между КСтБГ и ЧСтБГ;
  • Да декларират съгласието си за участие в стандартната балансираща група на “ЕНЕКОД” АД;
  • Да посочат дали искат да бъдат пряк или непряк член;
  • Да изберат договора, който искат да сключат: - само за доставка на електрическа енергия; - само за участие в СтБГ; - договор за доставка на електрическа енергия и балансиране; - комбиниран договор;
  • Да декларират обектите, с които ще участват в комбинираната балансираща група, и да предоставят почасови данни за потребената или произведена от обекта/обектите електрическа енергия за последните 12 (дванадесет) месеца; данни за инсталираната и работната им мощност; график на профилактичните и планови ремонти.

Намерете ни на картата Нагоре