Loading...

Общи принципи за разпределението
на небалансите на стандартна
балансираща група на “Енекод” АД

Прекратяване на участието на ЧСтБГ

чл. 27 Прекратяването на участието на ЧСтБГ е възможно в следните случаи:

  • По искане на ЧСтБГ;
  • По искане на КСтБГ;
  • По искане на ЕСО, на разпределителното предприятие, или на друг компетентен орган при неспазване на задълженията на съответния ЧСтБГ;

чл. 28 ЕНЕКОД“ АД може да поиска от ЧСтБГ, който е прекратил участието си в СтБГ на „ЕНЕКОД“ АД, да предостави обезпечение под формата на паричен депозит или авансово плащане равно на стойността на доставка и/или разходите за балансиране за два календарна месеца с цел обезпечаване на текущите задължения към КСтБГ до датата на фактическото изключване от СтБГ на „ЕНЕКОД“ АД.

Тези Общи Принципи за разпределение на небалансите на стандартната балансираща група с КСтБГ „ЕНЕКОД“ АД са одобрени на 22.08.2019 г. и влизат в сила от 22.09.2019 г. Тези Общи Принципи за разпределение на небалансите на стандартната балансираща група на „ЕНЕКОД“ АД са достъпни на www.enekod.com

„ЕНЕКОД“ АД
Нели Беширова
Изпълнителен директор

Райчо Кацаров
Изпълнителен директор

Намерете ни на картата Нагоре