Loading...

Детайли и информация за
пазарите за електрическа
енергия

Как функционира свободния пазар на електрическа енергия в България?

Свободния пазар на ел.енергия в България е развит на база двустранните договори за доставка на ел.енергия и пазара на балансираща енергия. Двустранните договори за доставка се сключват между производители и търговеца/търговците на ел.енергия, и между търговците и крайния клиент , присъединен към преносната или разпределителната мрежа на Република България. В случай , че крайния клиент е присъединен към преносната мрежа , е възможен двустранен договор, директно между производители и клиента ( в тази група клиенти, попадат големите индустриални консуматори на ел.енергия ). Сетълментът за доставеното количество ел.енергия е 1 ( един ) час.

При свободния пазар на ел.енергия , всеки член ( производител или потребител ) е длъжен да изготвя прогнозен график за произведеното или употребеното количество ел.енергия и да поеме отговорността за генерираната разлика между прогнозираното и реално потребеното/ произведено количество. Отговорността за изготвянето на графиците и поемането на небалансите може да бъде прехвърлено ( делегирано ) и към координатор на балансираща група ( КБГ) . Съществуват следните видове балансиращи групи : Стандартна , комбинирана, специална и виртуална балансираща група. Целта на балансиращия пазар , е да постигне максимална оптимизация на произведеното/ внесеното и потребеното/изнесеното количество ел.енергия в дадена електроенергийна система, чрез налагане на финансови санкции ,както при излишък ( по-високопрогнозирано количество ) , така и при недостиг ( по-ниско прогнозирано количество ) . Целта на балансиращите групи е да намали финансовата тежест от балансиращия пазар върху отделните участници, като обедини възможно повече от тях , с цел да агрегира ( взаймно елиминира )натрупаните почасови отклонения.

Намерете ни на картата Нагоре