Loading...

Услуги и продукти за бизнеса, битовите
клиенти и производителите
на
електрическа енергия.

Прогнозиране и балансиране

ЕНЕКОД АД ,като координатор на стандартна балансираща група , цели да постигне възможно най-добри резултати при нетирането на почасовите небаланси на всички членове на групата, за да смекчи икономическия ефект от небалансите върху неговите клиенти.

Във връзка с това, дружеството предоставя на клиентите си , следните опции:

  • ЕНЕКОД АД прехвърля финансовия риск от генерираните небаланси на неговите клиенти, изцяло за своя сметка, като това не води до допълнителни разходи за крайния клиент.
  • Клиентите продължават да заплащат , само дължимата сума по отчетеното количество нетна електрическа енергия от уредите за търговско мерене.
  • При условие , че даден клиент е „пряк“ член на балансиращата група на дружеството, запазвайки си правото да получава ел.енергия от един или няколко други търговци или производители, то дружеството му гарантира, че начисления небаланс ще е базиран на разработените Общи принципи за разпределение на небалансите в Стандартната Балансиращата група на ЕНЕКОД АД , които гарантират равнопоставеност и пропорционалност на база индивидуалните почасови небаланси на съответния клиент.
Намерете ни на картата Нагоре